برای دریافت دوره ی رایگان الهگان زیبایی (مخصوص سالن های زیبایی) کلیک کنید

چراغ قرمز : سعید وفایی

سعید وفائی حدود 16 سال است که در فضای کسب و کار به صورت فعال حضور دارد و حدود 14 سال نیز تجربه آموزش و سخنرانی و مشاوره را دارد و در حوزه هایی مثل فروش و ارتباطات و مذاکره و همچنین رشد شخصی و موفقیت، به شکل حرفه ایی به افراد و کسب و کارهای مختلف آموزش میدهد.

 
×